Μοριακή Ανίχνευση Ιού Ανθρώπινων Θηλωμάτων ΗPV

Τι είναι ο ιός ανθρώπινων θηλωμάτων HPV+

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (Human PapillomaVirus, HPV) είναι ένας DNA ιός ο οποίος ανήκει σε μια ευρύτερη ιική ομάδα που προσβάλλει τον άνθρωπο και μπορεί να προκαλέσει κονδυλώματα και προκαρκινικές αλλοιώσεις ή ακόμα και καρκίνο σε διάφορα σημεία του ανθρώπινου σώματος και ιδιαίτερα στον τράχηλο της μήτρας.

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί περισσότεροι από 100 γονότυποι του HPV και περίπου 40 από αυτούς προσβάλουν το επιθήλιο της γεννητικής περιοχής. Αν και η μετάδοση του ιού HPV γίνεται κυρίως μέσω σεξουαλικής επαφής, αρκετοί γονότυποι μεταδίδονται εύκολα και μέσω δερματικής επαφής. Παρόλα αυτά, η μόλυνση ενός ατόμου από τον ιό HPV δε σημαίνει αυτόματα ότι θα εκδηλώσει καρκίνο του τραχήλου, αφού πρόκειται για μια πολυπαραγοντική διαδικασία.
Οι υπεύθυνοι γονότυποι για τον ιό HPV κατηγοριοποιούνται σε:

  1. «Χαμηλού» (Low-risk) όπου ανήκουν οι γονότυποι HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 69, 70, 72, 81 και CP6108 με πιο συχνούς τους τύπους HPV 6 και 11, οι οποίοι ευθύνονται για το 90% των γεννητικών κονδυλωμάτων αλλά και για ένα μικρό ποσοστό των χαμηλών κινδύνων CIN1 και VIN1
  2. «Μεσαίου» (Intermediate-risk) όπου ανήκουν οι γονότυποι HPV 26, 53 και 66
  3. «Υψηλού» (High-risk) όπου ανήκουν οι γονότυποι HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 και 82. Οι HPV 16 και 18 αποτελούν τους δύο συχνότερους και επικίνδυνους τύπους ογκογόνων HPV, καθώς ευθύνονται για το 70-80% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου στις γυναίκες

Πώς και τι ανιχνεύει η εξέταση του ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV στο Next-Gen Lab

Στο διαγνωστικό μας κέντρο για την ανίχνευση του ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV εφαρμόζουμε τη μέθοδο PCR. Συγκεκριμένα, επιλέγεται σαν βιολογικό υλικό τραχηλικό μήτρας και στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση με ανίχνευση του γενετικού υλικού (DNA) του ιού HPV με ειδικούς εκκινητές με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και ταυτόχρονη γονοτύπηση του ιού με ειδικούς ανιχνευτές.

Η εν λόγω εξέταση με τον τρόπο που γίνεται ταυτοποιεί 29 γονότυπους (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 70, 72, 73, 81 και 83), τους περισσότερους σε σύγκριση με παρόμοιες εξετάσεις σε άλλα διαγνωστικά κέντρα. Έτσι συμβάλλουμε στην όσο το δυνατό πιο πληρέστερη και ξεκάθαρη απεικόνιση της ανίχνευσης. Μια αξιόπιστη δηλαδή εξέταση, επιστημονικά τεκμηριωμένη, την οποία στο NextGen Lab, μπορείτε να την κάνετε σε προσιτό κόστος με την κάλυψη του ΕΟΠΥΥ, απλά κλείνοντας το ραντεβού σας με μια κλήση στο 210 4533963.