Καρυότυπος Περιφερικού Αίματος

Πώς γίνεται ο σχηματισμός Καρυότυπου Περιφερικου Αίματος στο NextGen Lab

Η μελέτη των χρωμοσωμάτων στο πρότυπο διαγνωστικό μας εργαστήριο πραγματοποιείται με το σχηματισμό του καρυοτύπου για τον έλεγχο του αριθμού καθώς και της δομής αυτών. Για το σχηματισμό του, τα χρωμοσώματα κατατάσσονται σε ζευγάρια ομόλογων χρωμοσωμάτων, βάση του μεγέθους τους και της θέσης του κεντρομεριδίου τους.

To Next-Gen Lab αποτελεί ένα από τα ελάχιστα διαγνωστικά κέντρα στη χώρα μας που διαθέτει τον υψηλών απαιτήσεων τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως το πρόγραμμα καρυοτύπισης Ikaros version 5.8 και το μικροσκόπιο Zeiss Axionstar plus, ενώ ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάλυσης .

Για τη μελέτη κάθε περιστατικού και τη δημιουργία του καρυοτύπου εφαρμόζεται τεχνική ζωνοποίησης, με κατώτατο αποδεκτό όριο σχηματιζόμενων ζωνών τις 550, εξασφαλίζοντας έτσι έναν πληρέστερο τρόπο μελέτης των χρωμοσωμάτων. Για την ανάλυση κάθε περιστατικού μελετώνται τουλάχιστον 20 μεταφάσεις (κύτταρα). Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για τη διερεύνηση πιθανού μωσαϊκισμού, ο αριθμός των μεταφάσεων αυξάνεται ανάλογα.

Η εξέταση αυτή συνίσταται σε άτομα με προβλήματα υπογονιμότητας και σε ζευγάρια με πολλαπλές αποβολές, ιδιαίτερα του 1ου τριμήνου.

Είναι δυνατόν στον καρυότυπο να σημειωθούν ισοζυγισμένες δομικές ανωμαλίες, π.χ. αναστροφές ή μετατοπίσεις χρωμοσωμάτων, που σημαίνει ότι, παρόλο που δε συντρέχει κίνδυνος για τον ίδιο, ο εξεταζόμενος είναι φορέας ανισόζυγων γαμετών, οι οποίοι όταν γονιμοποιηθούν δημιουργούν έμβρυα με μη-ισοζυγισμένο γενετικό υλικό, που συνήθως αποβάλλονται γρήγορα και όταν, σπανιότερα, φτάνουν στη γέννηση είναι παθολογικά.

Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα στον καρυότυπο του εξεταζόμενου να βρίσκεται μια αριθμητική ανωμαλία των φυλετικών χρωμοσωμάτων Χ και Υ, σε όλα τα κύτταρα ή σε κάποιο ποσοστό, που προκαλεί κυρίως προβλήματα αναπαραγωγής.

Ο καρυότυπος περιφερικού αίματος συνιστάται να εφαρμόζεται σε όλα τα ζευγάρια που πάσχουν από προβλήματα αναπαραγωγής και θα ξεκινήσουν διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ο χρόνος παράδοσης των αποτελεσμάτων είναι 15 εργάσιμες ημέρες.